Formalia

Landsmøte i foreningen ble sist avholdt Tirsdag 7. juni 2016 i Oslo


Regnskap og referat tilgjengelig på forespørsel

Det nye styret er publisert på foreningssideneVedtekter


§1 Navn

Foreningens navn er ”Norge som republikk!”.


§2 Formål

Norge som republikk! er en partipolitisk uavhengig organisasjon som på demokratisk vis vil innføre

republikk som statsform i Norge.


§3 Eiendeler

Foreningen er selveiende, det vil si at ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for dens gjeld mv.


§4 Sete

Foreningen har sete i Oslo.


§5 Medlemskap

Alle som sympatiserer med foreningens formål kan bli medlem.

Medlemskap innvilges gjennom innbetaling av fastsatt medlemskontingent. Kontingent skal være innbetalt senest 14 dager før ordinært landsmøte for at medlemskapet skal være gyldig på landsmøtet.

Medlemskap gjelder per kalenderår.

Kun medlemmer kan ha tillitsverv.

Søknad om medlemskap fra tidligere ekskludert medlem avgjøres av styret.


§6 Organisasjon

Landsmøtet er det høyeste besluttende organ for Norge som republikk! Landsmøtet velger foreningens styre, revisor og valgkomité.


§7 Landsmøtet

Samtlige medlemmer har møte-, tale, forslags- og stemmerett på landsmøtet. Stemmerett kan ikke utøves gjennom fullmakt på landsmøtet.


Ordinært landsmøte avholdes årlig i løpet av mars måned og sammenkalles av styret. Innkalling med dagsorden skal være alle medlemmene i hende senest fire -4- uker før landsmøtets begynnelse.


Forslag som skal kunne behandles på landsmøtet skal være styret i hende senest fire -4- uker før landsmøtets begynnelse.

Styrets årsberetning, årsregnskap, revisorberetning, budsjettforslag med forslag til medlemskontingent og forslag til lokalavdelingspott, forslag til vedtak på landsmøtet, styrets anbefalinger til forslagene, styrets resolusjoner/uttalelser samt valgstyrets innstillinger skal finnes tilgjengelige på den offisielle internettsiden til Norge som republikk! senest to -2- uker før landsmøtets begynnelse.


Dagsorden for ordinært landsmøte skal inneholde de nedenforstående punktene:

- Landsmøtets åpning

- Valg av landsmøtets ordstyrer

- Vedtak av dagsorden

- Valg av landsmøtets sekretær

- Valg av tellekorps

- Spørsmål om landsmøtets lovlige innkallelse

- Presentasjon av styrets årsberetning

- Presentasjon av årsregnskapet

- Rapport fra revisor

- Beslutning om ansvarsfraskrivelse for styret for den foregående virksomhetsperioden

- Behandling av de innkomne forslag samt styrets forslag

- Presentasjon av styrets virksomhetsplan

- Fastsettelse av budsjett og medlemskontingent

- Valg av leder og to nestledere (1. og 2. nestleder)

- Valg av øvrige styremedlemmer og vararepresentanter

- Valg av revisor

- Valg av valgkomité

- Landsmøtets avslutning


I tilfelle like stemmetall skal avstemninger avgjøres med ny avstemning. Ved personvalg skal avstemning skje med hemmelig stemmegivning hvis dette kreves. Ved like stemmetall ved personvalg skal

avstemningen avgjøres ved loddtrekning.


§8 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte kan avholdes etter beslutning fra styret, etter krav fra revisor eller om minst 10 % av foreningens medlemmer krever dette. Ekstraordinært landsmøte kan ikke arrangeres tidligere enn en måned etter ordinært landsmøte. Innkalling til ekstraordinært landsmøte skal sendes ut minst 3 uker før møtet. Kun saker som er listet i innkallelsen kan behandles.


§9 Styret

Styret velges for ett år og er mellom landsmøtene foreningens høyeste besluttende organ.

Styret består av leder, 1. og 2. nestleder og to til fire styremedlemmer. Styret gir valgkomitéen tilbakemelding minst tre måneder før landsmøtet dersom det skulle være behov for å endre antall styremedlemmer

Landsmøtet velger en til fem vararepresentanter som inntrer i den rekkefølge de er valgt. Styret utnevner selv sin sekretær og kasserer blant styremedlemmene. Lederen for Republikansk Ungdom er fast styremedlem i tillegg til de ordinære

valgte styremedlemmene.

Lederen for Republikansk Ungdom har vararepresentant oppnevnt av Republikansk Ungdom.


Styret innkalles til møte av styrets leder, minst fire styremedlemmer i samråd eller av revisor. Styret er beslutningsdyktig hvis styremedlemmene har blitt innkalt minst én uke før møtet og minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved likt antall stemmer har styrets leder dobbeltstemme. Hvis ikke styrets leder er til stede og stemmetallet er likt har 1. nestleder eventuelt 2. nestleder dobbeltstemme.

Hvis heller ikke dette medfører en beslutning avgjøres resultatet ved loddtrekning.

Styret utnevner den som har prokura. Styret håndterer og forvalter foreningens eiendom og er i

fellesskap ansvarlige for foreningens økonomiske midler.


§10 Styrets arbeidsutvalg

Styret kan overlate beslutningsmyndighet til et arbeidsutvalg som utnevnes av styret. Arbeidsutvalget, der både styrets leder og nestledere inngår, fatter beslutninger på vegne av styret når styret ikke er samlet. Styret skal snarest underrettes når arbeidsutvalget har fattet beslutninger, dog senest på neste styremøte.


§11 Revisor og revisjon

Revisor velges årlig av landsmøtet. Denne kan være en enkeltperson eller et firma.

Revisjonsberetning for det foregående virksomhetsåret skal være avsluttet og styret i hende senest i februar måned. Revisjonsberetningen skal være personlig signert sammen med en anbefaling om ansvarsfrihet for styret, eventuelt at ansvar for bestemte forhold påpekes.

Revisor skal granske foreningens virksomhet, styrets og øvrige tillitsvalgtes økonomiske forvaltning og regnskaper, samt gjennomgå foreningens eiendeler. Revisor skal ha tilgang til foreningens bokføring, økonomiske redegjørelse og alle øvrige handlinger i foreningen som revisor anser som nødvendige for å fullføre sitt oppdrag.

Styrets medlemmer og eventuelle ansatte kan ikke velges som revisor eller dennes personlige vararepresentant.


§12 Valgkomitéen

Valgkomitéen består av tre personer, hvorav én leder, og velges for tiden frem til neste landsmøte.

Valgkomitéen skal presentere forslag til samtlige tillitsverv som skal velges på landsmøtet, med unntak av valgkomitéen.

Styret foreslår kandidater til ny valgkomité.

Valgkomitéen bør etterstrebe spredning når det gjelder geografisk tilhørighet, kjønn og alder i sine forslag.


§13 Lokalavdelinger

Andre foreninger med samme formål kan søke om opptak i den nasjonale foreningen Norge som republikk! Dette gjelder lokalforeninger så vel som andre sammenslutninger.

Lokalavdelinger skal utnevne sin egen leder.

En lokalavdeling skal senest en måned før landsmøtet komme med en redegjørelse til styret for den nasjonale foreningen om sin virksomhet siste år samt om hvordan tidligere bevilgede midler har blitt anvendt. I begynnelsen av hvert virksomhetsår har en lokalavdeling rett til å presentere sitt budsjett med anslag over behov for midler fra den nasjonale

foreningens lokalforeningspott.

Lokalforeningen kan sende inn søknad om midler til styret.


§14 Økonomi og medlemskontingent

Foreningens virksomhets- og regnskapsår løper fra om med den 1. januar til og med den 31. desember.

Medlemskontingenten fastsettes av ordinært landsmøte og gjelder for det etterfølgende kalenderår.

Medlemmer som melder seg ut av foreningen har ikke rett til å få tilbakebetalt sin kontingent.


§15 Eksklusjon

Medlemmer som i betydelig grad bryter med foreningens vedtekter eller på annen måte åpenbart skader foreningen og dens virksomhet kan ekskluderes fra foreningen av styret. En slik beslutning iverksettes umiddelbart, men kan prøves/ankes på påfølgende landsmøte.


§16 Vedtektsendringer

Beslutning om endring av disse vedtekter kan kun fattes på ordinært landsmøte. For beslutning om endring kreves minst 2/3 flertall.


§17 Oppløsning

Foreningen kan oppløses ved at to påfølgende landsmøter, hvorav minst ett ordinært landsmøte,beslutter dette med minst 2/3 flertall hver gang.


Hvis foreningen oppløses skal dens eiendeler overføres til en virksomhet som er forenlig med

foreningens formål. Det andre landsmøtet fatter beslutning om dette.Gunnar L. Brevig

gunnar@republikk.no

Leder


Rådgivende ingeniør, bor i Oslo og politisk engasjert i Venstre. Telefon: 9599 6185 


Den norske republikanske forening

- Norge som republikk -

Org.nr.982 759 145

Bankkonto 4930.11.53154

www.republikk.no

Facebook


Medlem av:

AERM - Alliance of European Republican Movements